Pham Viet Hung

Target: 6.0
Lớp: Advance 2

Cảm ơn thầy cô tại trung tâm đã giúp em đạt được kết quả IELTS 6.0, thật sự rất bất ngờ vì tiếng Anh của em rất yếu. Nhưng với phương pháp học tập đặc biệt thầy cô đã giúp em học tiếng Anh một cách dễ dàng và cảm thấy tiếng Anh thú vị hơn rất nhiều.