HỘ CHIẾU CÔNG DÂN TOÀN CẦU

Mang đến những giá trị qua việc đào tạo tiếng Anh và phát triển các kỹ năng, yếu tố cần thiết để giúp các bạn trẻ Việt Nam bước ra thế giới.

Từ đó nhận thức, hành động để thay đổi bản thân, thay đổi xã hội…đưa đất nước ngày càng phát triển hơn.

VĂN HÓA

“Hội nhập và Phát triển”

MỤC TIÊU

“Là môi trường sinh hoạt, đào tạo Tiếng Anh và phát triển kỹ năng cho công dân hàng đầu Việt Nam”

NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ

Kỷ luật, hợp tác, công bằng, hiệu quả và vì cộng đồng