TÌM HIỂU VỀ DẠNG MULTIPLE CHOICE TRONG IELTS LISTENING

Multiple choice trong IELTS Listening là dạng câu hỏi lựa chọn với các đáp án A, B or  C, hoặc A, B, C or D cho sẵn. Dạng câu hỏi này cũng là một trong những câu hỏi gây nhiều  trở ngại cho các bạn, bởi có thể thông tin trong các đáp án đó đều được nhắc tới trong bài nghe.  

alt-tag (Listening)
Dạng Multiple Choice trong IELTS Listening

Dạng này trong bài thi bao gồm các dạng bài tập:  

Dạng 1: chỉ chọn 1 câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi (choose the correct letter A,  B or C ) 

Ví dụ: SECTION 1 Question 1- 3  

Choose the correct letter, A, B or C  

  1. The website is organized by     

A. family members

B. friends

C businessmen. 

  1. How long has the website been operated?  

A. about 3 weeks 

B. about 3 months

C. about 6 months

  1. How many registered users are there in the website? 

A. 1,000

B. 1,500 

C. 2,000

Dạng 2: Chọn nhiều câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi  

Ví dụ: Question 4  

Choose TWO letters, A-E  

  1. Which TWO things are most popular among users?  

A. Children’s books 

B. Textbooks

C. Computer games

D. Toys

E. Tools

F. internet

Các khoá học khác tại IELTS VietNam

IELTS Online

IELTS Conquering

IELTS Intensive