PHƯƠNG PHÁP “ PARAPHRASE” TRONG IELTS WRITING

Giúp thí sinh triển khai ý tưởng cực kỳ hiệu quả và trôi chảy trong bài  thi IELTS WRITING”  

Phát triển mạch phương pháp tư duy hệ thống luận bằng kĩ thuật “PARAPHRASE”.  Phương pháp nhằm giúp bạn diễn đạt ý tưởng theo nhiều cách khác nhau, đa dạng cấu trúc  và tận dụng linh hoạt đồng nghĩa, trái nghĩa.  

Chủ đề trước, thầy có giới thiệu cách triển khai ý tưởng bằng 2WE. Đoạn văn các em  xây dựng được, gọi là bản draft, cần “chế biến” thêm để thành một đoạn văn hoàn chỉnh.  

Đoạn văn draft của chủ đề 2:  

“Books are essential to enrich the knowledge. Because there are many ideas and  information in books. Books’ writers are intelligent people who have many experience to  share. I am not living in the US, but reading publications enables me to understand  American Culture. For example, I can read about Thanksgiving, a holiday where people  gather in their extended families to express their thankfulness”  

Bước chuyển từ “Draft” sang dạng “Complete”, chính là kỹ thuật paraphrase. Nói  một cách nôm na, đây là việc diễn đạt ý tưởng theo cách khác.  

Ta sử dụng “Paraphrase” khi nào?  

  • Diễn đạt lại đề bài  
  • Tự “paraphrase” lại chính mình để tránh các lỗi lập từ  
  • Đa dạng cấu trúc ngữ pháp và vốn từ sử dụng  

1. Paraphrase bằng vocab 

alt-tag (Writing)
Phương Pháp “ Paraphrase” Trong IELTS Writing

Cách thức:  

  • Thay thế các từ trong đoạn bằng từ đồng nghĩa/trái nghĩa  
  • Diễn tả và giải thích 1 từ bằng 1 cụm  

Ví dụ từ đoạn draft, các từ đồng nghĩa, có thể tìm trên:http://www.thesaurus.com/ • Books -> Từ gần nghĩa: Publications  

  • Essential -> Important/vital/crucial 
  • Ideas -> concepts/perspectives/viewpoints  
  • Intelligent -> knowledgeable/brilliant  
  • Writer -> authors  
  • Help -> enable  

Ta dùng các từ gần nghĩa để thay vào vị trí các từ trong đoạn văn draft.  

“Books are crucial to enrich the knowledge. Because there are many concepts and  information in books. Authors are knowledgeable people who have many experience to  share. For example, I am not living in the US, but reading publications enables me to  understand about American Culture. For example, I can read about Thanksgiving, a  holiday where people gather in their extended families to express their thankfulness.”

2.  Dùng các từ ám chỉ  

Từ ám chỉ gồm: this, that, these, those,… thay thế cho các từ bị lặp trong đoạn.  Ví dụ:  

“Books are crucial to enrich the knowledge. Because there are many concepts and  information in books those. Authors are knowledgeable people who have many experience  to share. For example, I am not living in the US, but reading publications enables me to  understand about American Culture. For example, I can read about Thanksgiving, a  holiday where people gather in their extended families to express their thankfulness” 

3. Dùng mệnh đề quan hệ để nối các câu  

Ví dụ:  

Books are crucial to enrich the knowledge. Because there are many concepts and  information in books those.  

Books, in which there are many concepts and information, are crucial to enrich the  knowledge. 

4. Dùng các linking words  

Eventhough, because, however, etc. 

Các bạn có thể tìm các từ thay thể để đa dạng hóa vocab trên http://www.thesaurus.com/ Ví dụ: 

“ For example, I am not living in the US, but reading publications enables me to  understand about American Culture. For example, I can read about Thanksgiving, a holiday  where people gather in their extended families to express their thankfulness” 

5. Cấu trúc chủ ngữ giả  

alt-tag (Writing)
Phương Pháp “ Paraphrase” Trong IELTS Writing

“ It is + adj/V-pp + to + V “  

Books are crucial to enrich the knowledge. Because there are many concepts and  information in books those.  

It is crucial to read books in order to enrich your knowledge, as there are many concepts  and information in those.  

For example, I am not living in the US, but reading publications enables me to  understand about American Culture. For example, I can read about Thanksgiving, a  holiday where people gather in their extended families to express their thankfulness  

For example, even though I am not living in the US, it is possible to understand about  American Culture by reading publications.  

Như vậy, có nhiều cách khác nhau để paraphrase, trong kỳ này, thầy giới thiệu 5 cách  đơn giản và hiệu quả nhất. Khi ghép tất cả lại, chúng ta được đoạn văn hoàn chỉnh như sau.  

“Books, in which there are many concepts and information, are crucial to enrich the  knowledge. Through those, knowledgeable authors share many experience and  perspectives which enables us understand new issues. For example, even though I am not  living in the US, it is possible to understand about American Culture by reading”

Các khoá học khác tại IELTS VietNam

IELTS Online

IELTS Conquering

IELTS Intensive