Nguyen Chi Ngon

Target: 6.5
Lớp: Advance 4

Cảm ơn thầy cô đã luôn giúp đỡ, động viên em trong thời gian theo học tại trung tâm. Nhờ thầy mà em đã có động lực để theo học Anh, một môn học mà trước đó em không hề thích, và thấy sợ khi phải học nó.