Le Viet Ha

Target: 7.0
Lớp: Advance 4

Phải gửi lời cảm ơn đến thầy cô tại trung tâm rất nhiều. Nhờ thầy cô mà em từ một người không thích học tiếng Anh, đi học chỉ vì muốn có bằng ra trường đã trở nên yêu thích tiếng Anh hơn, đạt được kết quả vượt qua mong đợi của mình.